Báo cáo kinh doanh

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời, đúng định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị và sự nhạy bén trong điều hành công tác kinh doanh của lãnh đạo Công ty SJC Cần Thơ, cùng với đội ngũ nhân viên đa số là cổ đông của công ty nên đã gắn bó, đoàn kết góp phần làm cho mọi họat động kinh doanh trong năm qua của SJC Cần Thơ đạt hiệu quả cao.

Lazer

dotuoi

Kim cuong