Điều lệ công ty SJC Cần Thơ

Về SJC Cần Thơ Đã xem: 3080

Điều lệ công ty SJC Cần Thơ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 14/2003/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Quyết định số 1412/QĐ-UB ngày 31/3/2005 do UBND TP.HCM ban hành về việc chuyển Chi nhánh SJC Cần Thơ thành Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Cần Thơ;

- Các văn bản pháp luật khác liên quan;

Điều lệ này của CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC CẦN THƠ (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty, là Công ty Cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ này cùng với các quy định của Công ty, các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều lệ này được thông qua hợp lệ tại Đại hội cổ đông lần đầu thành lập tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 7 năm 2006.

Xem chi tiết tại file đính kèm →

Biểu mẫu

Ngày đăng:  30-11-2021 Xem chi tiết

Hệ thống cửa hàng

Ngày đăng:  29-11-2021 Xem chi tiết

Giới thiệu chung

Ngày đăng:  29-11-2021 Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng:  29-11-2021 Xem chi tiết